Vergunningen

Voor de realisatie van een WKK-installatie dienen in de meeste gevallen een aantal vergunningen aangevraagd en verkregen te worden. De belangrijkste zijn de milieu- en de bouwvergunning, maar voor grotere installaties moeten ook vergunningen aangevraagd worden voor aansluiting op het elektriciteitsnet (bij ELIA) en het gasnet (bij Fluxys), en bij elektrische vermogens groter dan 25 MW eveneens een productievergunning (bij de CREG).

Bij de milieuvergunningsaanvraag kan, zeker voor grotere installaties, ook een milieu-effectenrapport (MER) vereist zijn. Hoedanook dient men met een groot aantal aspecten rekening te houden. Er zijn natuurlijk grenswaarden opgelegd voor de uitstoot van CO, NOx, SOx, stof,... en dit afhankelijk van de uitvoeringsvorm van de WKK-installatie en de brandstof die wordt gebruikt. Ook de eisen inzake de lozing van koelwater en de geluidsnormen zijn enkele voor de hand liggende aandachtspunten binnen de milieuvergunning. Geluidsnormen worden mede bepaald door de bestemming van de gronden op en rond de site waar men de WKK wenst in te planten. Hoewel reeds eerder werd vermeld dat motoren op zich veel geluid produceren, kan men door een goede geluidsisolerende omkasting de geluidsemissie van de installatie sterk beperken.

Uiteraard spelen er nog veel andere zaken (brandweer en bluswater, natuurbescherming, …) een rol. Velen daarvan zijn specifiek voor een bepaald project. We zullen hier dan ook niet in detail op ingaan. Wel is het ook belangrijk om op te merken dat een bouwvergunning en een milieuvergunning in veel gevallen aan mekaar gekoppeld zijn. Voor meer informatie omtrent de vergunningen kan u terecht bij de vergunningverlenende instanties of bij de Vlaamse overheid.

In onze WKK-wegwijzer 2012 vindt u op pagina‘s 34 tem 39 een uitgebreid overzicht omtrent de vergunningen voor WKK.