Overlegplatformen

Historiek

COGEN Vlaanderen richtte begin 2003 een werkgroep op, waarin de geïnteresseerde leden op een actieve manier konden bijdragen aan de discussies over de promotie van WKK in Vlaanderen. Op deze manier werd de mogelijkheid geschapen om op een gestructureerde manier standpunten voor te bereiden en adviezen voor de Vlaamse Overheid te formuleren.
Deze werkgroep, al snel "het WKK-platform" genoemd, groeide uit tot de ontmoetingsplaats voor WKK in Vlaanderen. Zij kreeg een structuur mee, die ervoor zorgde dat de verschillende geïnteresseerde groepen op een evenwichtige manier vertegenwoordigd waren. De Overheid nam deel als observator.
Wanneer zich een specifiek discussiepunt aanbood, werd een ad-hoc werkgroep, met een beperkt aantal leden, opgericht. Wanneer een aantal discussiepunten rond een bepaald thema regelmatig weerkeerden, werd een permanente werkgroep opgericht, die dan ook de naam "platform" kreeg. Zo werden achtereenvolgens de Werkgroep bio-WKK en Werkgroep WKK in gebouwen opgericht. Deze laatste werd in 2013  hernoemd tot Werkgroep Micro-WKK.


Actuele situatie

COGEN Vlaanderen organiseert en animeert drie overlegplatformen, met bijhorende werkgroepen.
De Overlegplatformen zijn de plaats bij uitstek waar allen, die enig belang in of interesse voor WKK in Vlaanderen hebben, elkaar ontmoeten met als bedoeling specifieke of algemene onderwerpen te analyseren, eventueel standpunten in te nemen, en adviezen voor de Overheid te formuleren.
Deze belanghebbenden zijn : enerzijds eigenaars en exploitanten van WKK-installaties, constructeurs/leveranciers, studiebureaus, energiebedrijven, netbeheerders, wetenschappelijke en onderwijsinstellingen; anderzijds vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid (zoals het VEA en de VREG), die als observator aan de werkzaamheden deelnemen.
De onderwerpen die ter sprake komen hebben te maken met het bevorderen van kwaliteits-WKK in Vlaanderen. Zij kunnen betrekking hebben op de actualiteit, maar kunnen ook te maken hebben met de lange-termijn-strategie. Regelgeving, technologieën en economische rendabiliteit komen aan bod.
De bedoeling van de discussies is steeds de onderwerpen op een objectieve manier te benaderen en te streven naar een consensus. De werkzaamheden van het platform kunnen leiden tot een stellingname en/of tot een advies aan de Overheid.
De taken van COGEN Vlaanderen binnen de overlegplatformen zijn : de organisatie, het secretariaat, het maken van ad-hoc studies voor het platform, het voorbereiden van rapporten en adviezen.

Actueel zijn drie overlegplatformen werkzaam bij COGEN Vlaanderen :