Structuur

COGEN Vlaanderen telt 37 Stichtende Leden.

Het bestuur is in handen door de Raad van Bestuur. Deze Raad bestaat uit minstens 10 en maximaal 15 bestuurders met een mandaat van 4 jaar.

De dagelijkse werking wordt verzekerd door het vijfkoppige COGEN-team.

De statuten, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 8 november 2001.
Op de Algemene Vergadering van 4 april 2002 werden er aan deze statuten belangrijke wijzigingen aangebracht, die terug te vinden zijn in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2002.

Op de bijzondere Algemene Vergadering van 20 juni 2013 werden de statuten van de vzw wederom in belangrijke wijze gewijzigd en geactualiseerd, deze versie van de statuten kan u hier raadplegen.

In 2014 werd op 7 april een Bijzondere Algemene Vergadering gehouden met één agendapunt, namelijk de wijziging van artikels 17 en 29 van de statuten. De formulering met betrekking tot de voorwaarden voor de statutenwijziging en de eisen met betrekking tot het te behalen aanwezigheidsquorum maakten een reglementaire statutenwijziging quasi onmogelijk. Het hoge aantal leden dat COGEN Vlaanderen telt zorgde er voor dat het aanwezigheidsquorum niet gehaald werd en er dus buitengewone AV diende te worden georganiseerd. Om dit te voorkomen werden de statuten aangepast. Het voorstel tot wijziging werd juridisch getoetst en is conform de VZW - wetgeving. De wijzigingen werden goedgekeurd in de Bijzondere Algemene Vergadering van 7 april en bekrachtigd tijdens de 2e bijzonder AV van 5  mei. Hier kan u de huidige statuten raadplegen.